marzec, 2020

08MAR10:00 am4:00 pmKrakowskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu10:00 am - 4:00 pm TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7

Szczegóły

Serdecznie zapraszamy na II edycję Krakowskich Targów Nieruchomości & Budowa Domu!

Pierwsza edycja cieszyła się ogromną popularnością, a targi odwiedziło ponad 5000 Zwiedzających!

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Krakowie i oko­li­cach. Główną ideą przyświecającą orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z wszyst­kimi mia­stami w Pol­sce!.

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Więk­szość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli również pełną ofertę firm zajmujących się budową domu od A do Z, bez­płatne porady archi­tek­tów i prawników. A uzu­peł­nienie oferty sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego i ubezpieczeń.

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 — 16.00

Miejsce: TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7, Kraków
Wejście od strony Małej Hali
Data: 7 – 8 marca 2020 r.

DARMOWY E-Bilet do pobrania:
www.targikrakow.eu

Bilety do nabycia przy kasie:
– 10 zł – bilet normalny
– 15 zł – bilet rodzinny

Więcej

Kiedy

(Niedziela) 10:00 am - 4:00 pm

Gdzie

TAURON Arena Kraków

ul. Stanisława Lema 7

X